عطار | گر جمله تویی - 1399-01-16 23:00:00
عطار | شمع رویت را دلم - 1399-01-16 22:59:00
عطار | نور ایمان از بیاض - 1399-01-16 22:57:00
عطار | بی تو از صد شادیم یک غم - 1399-01-16 22:55:00
عطار | شادی به روزگار - 1399-01-16 22:54:00
عطار | خراباتی است - 1399-01-16 22:52:00
عطار | ای به وصفت - 1399-01-16 22:45:00
عطار | هرکه درین دیر خانه - 1399-01-16 22:40:00
عطار | شور است این کزان - 1399-01-16 22:38:00
عطار | شیر در کار عشق - 1399-01-16 22:35:00
عطار | عشق جمال جانان - 1399-01-16 22:33:00
عطار | عشق تو ز اختیار - 1399-01-16 22:31:00
عطار | کم شدن - 1399-01-16 22:30:00
عطار | چون دلبر - 1399-01-16 22:27:00
عطار | رهی کان رهی نهان - 1399-01-16 22:25:00
عطار | همه عالم - 1399-01-16 22:24:00
عطار | جهانی جان چو پروانه - 1399-01-16 22:22:00
عطار | تا عشق تو - 1399-01-16 22:20:00
عطار | عشق قلاوز جهان - 1399-01-16 22:17:00
عطار | تا چشم برندوزی - 1399-01-16 21:08:00
عطار | هر شور و شری که در جهان - 1399-01-16 21:06:00
عطار | خاصیت عشقت - 1399-01-16 21:04:00
عطار | درج لعلت - 1399-01-16 21:03:00
عطار | غم بسی دارم - 1399-01-16 21:00:00
عطار | تا در تو خیال خاص و عام - 1399-01-16 20:58:00
عطار | ره میخانه و مسجد - 1399-01-16 20:55:00
عطار | سر عشقت - 1399-01-16 20:53:00
عطار | در دلم - 1399-01-16 20:51:00
عطار | حسن تو - 1399-01-16 20:45:00
عطار | چشم خوشش مست نیست - 1399-01-16 20:42:00
عطار | در سرم از عشقت این سودا - 1399-01-16 20:39:00
عطار | دوش نا گه آمد - 1399-01-16 20:34:00
عطار | نیم شبی - 1399-01-16 20:32:00
عطار | و شاقی اعجمی - 1399-01-16 20:29:00
عطار | شمع رویت ختم زیبایی - 1399-01-16 20:26:00
عطار | روی تو شمع - 1399-01-16 12:27:00
عطار | هر که را ذره ای - 1399-01-16 12:25:00
عطار | چه رخساره - 1399-01-16 12:19:00
عطار | اگر تو عاشقی معشوق دور - 1399-01-15 21:34:00
عطار | مرکب لنگ است - 1399-01-15 21:30:00
عطار | ذره ای اندوه - 1399-01-15 21:26:00
عطار | عشق را گوهر زکانی - 1399-01-15 21:22:00
عطار | آن دهان نیست - 1399-01-15 21:00:00
عطار | لعلت از شهد - 1399-01-15 20:56:00
عطار | آتش عشق تو در جان - 1399-01-15 20:54:00
عطار | ره عشاق - 1399-01-15 20:51:00
عطار | زان پیش که بودها - 1399-01-15 20:44:00
عطار | پی آن گیر کاین ره - 1399-01-15 20:41:00
عطار | دلی کز عشق جانان - 1399-01-15 20:38:00
عطار | عزم آن دارم که امشب - 1399-01-15 20:35:00
عطار | مفشان سر زلف - 1399-01-15 18:54:00
عطار | ندانم تا چه کارم - 1399-01-15 18:51:00
عطار | مرا در عشق او - 1399-01-15 18:49:00
عطار | این گره کز تو بر دل - 1399-01-15 18:46:00
عطار | تا که عشق تو - 1399-01-15 18:44:00
عطار | چون کنم معشوق عیار - 1399-01-15 18:41:00
عطار | لعل گلرنگت - 1399-01-15 18:39:00
عطار | ندای غیب - 1399-01-15 18:34:00
عطار | بیا که قبله ما - 1399-01-15 18:29:00
عطار | آنکه چندین نقش - 1399-01-15 18:27:00
عطار | قبله ی ذرات عالم - 1399-01-15 18:24:00
عطار | عقل مست - 1399-01-15 18:21:00
عطار | عزیزا هردوعالم - 1399-01-15 18:16:00
عطار | چون به اصل - 1399-01-15 18:13:00
عطار | تو را در ره خراباتی - 1399-01-15 18:11:00
عطار | تا آفتاب روی تو - 1399-01-15 18:08:00
عطار | طرقوا یا عاشقان - 1399-01-15 18:06:00
عطار | راه عشق - 1399-01-15 18:01:00
عطار | این چه سوداست - 1399-01-15 17:59:00
عطار | عاشقی و بی نوایی - 1399-01-15 17:46:00
عطار | چون مرا مجروح کردی - 1399-01-15 17:39:00
عطار | اینت گم گشته - 1399-01-15 17:34:00
عطار | دوش کان شمع نیکوان - 1399-01-15 17:31:00
عطار | چون ز مرغ سحر - 1399-01-15 17:28:00
عطار | تا کی از صومعه - 1399-01-15 17:26:00
عطار | آن نه روی است - 1399-01-15 17:23:00
عطار | دولت عاشقان - 1399-01-15 17:20:00
عطار | آه های آتشینم - 1399-01-15 17:18:00
عطار | عشق جانان - 1399-01-15 17:15:00
عطار | تا به عمدا ز رخ - 1399-01-15 17:09:00
عطار | ای شکر خوشه - 1399-01-15 16:48:00
عطار | بعد جوی از نفس سگ - 1399-01-15 16:44:00
عطار | دم مزن گر همدمی - 1399-01-15 16:41:00
عطار | زهی ماه در مهر - 1399-01-15 16:37:00
عطار | تا در این زندان - 1399-01-15 16:33:00
عطار | سحرگاهی شدم - 1399-01-15 16:30:00
عطار | چه شاهدی - 1399-01-15 16:27:00
عطار | برقع از ماه برانداز - 1399-01-15 15:56:00
عطار | روز و شب - 1399-01-15 15:52:00
عطار | ای عجب دردی - 1399-01-15 15:44:00
عطار | در دلم بنشسته ای - 1398-07-26 14:05:00
عطار | در دلم آفتاد آتش ساقیا - 1398-07-26 14:03:00
عطار | چون شدستی ز من جدا صنما - 1398-07-26 14:01:00
عطار | بار دگر شور آورید - 1398-07-26 14:00:00
عطار | گر سیر نشود - 1398-07-26 13:58:00
عطار | سوختی جانم - 1398-07-26 13:56:00
عطار | گفتم اندر محبت - 1398-07-26 13:54:00
عطار | پیدا راز پنهان - 1398-07-26 13:52:00
عطار | زلفت زنده می دارد - 1398-07-26 13:50:00
عطار | در عشق یار ما - 1398-07-26 13:44:00